DS–PARTNERS D. WIELOCH S. GŁODEK SPÓŁKA JAWNA

Wprowadzenie: Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności spółki DS–PARTNERS D. WIELOCH S. GŁODEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Pionierów 8, 85-886 Bydgoszcz, NIP: 5581862779, REGON: 360892198, KRS: 0000666566 (dalej DS–PARTNERS).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej DS–PARTNERS wykonuje świadczenia medyczne.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, pozyskane od konkretnej osoby, której dane dotyczą, jak i od innych podmiotów.

Administrator Danych Osobowych: DS–PARTNERS D. WIELOCH S. GŁODEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Pionierów 8, 85-886 Bydgoszcz, NIP: 5581862779, REGON: 360892198, KRS: 0000666566, siedziba wykonywania świadczeń medycznych: ul. Skorupki 98/lok.2, 85-156 Bydgoszcz

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: Monika Wieloch, adres do korespondencji: ul. Skorupki 98/lok.2, 85-156 Bydgoszcz, mail: tlenoterapia@o2klinika.pl tel.: (52) 510 89 04.

Procesy marketingowe: Witryna internetowa wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.

Umawianie wizyt on-line: Witryna internetowa umożliwia dokonanie rejestracji na wizytę w systemie on-line. W celu skorzystania z tego sposobu rejestracji niezbędne jest podane danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu wykonania usługi przez DS–PARTNERS.

Dane osobowe i ich przetwarzanie: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W związku z prowadzoną stroną internetową DS–PARTNERS przetwarza dane osobowe w postaci:

 • imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania
 • numer telefonu, adres poczty elektronicznej

W ramach rejestracji on-line DS–PARTNERS nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, o których mowa w art 9 ust 1 RODO m.in. danych osobowych dotyczących zdrowia fizycznego oraz psychicznego. W przypadku podania wskazanych danych osobowych poprzez stronę internetową będzie to jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystanie danych osobowych przez DS–PARTNERS zgodnie z celami wskazanymi w niniejszym dokumencie.

Cele przetwarzania danych osobowych: Uzyskanie przez DS–PARTNERS danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej służy tylko do identyfikacji potencjalnego pacjenta, nawiązania z nim kontaktu, usprawnienia wzajemnej komunikacji, sprawnej współpracy, możliwości udzielenia informacji dotyczącej wykonywanych usług oraz właściwego wykonania usługi.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Osoby fizyczne odwiedzające niniejszą stronę internetową lub korzystające ze świadczeń medycznych w postaci tlenoterapii hiperbarycznej przez Administratora mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Zbierane i przetwarzane dane osobowe stanowią podstawę do wykonania świadczeń medycznych. W ramach strony internetowej DS–PARTNERS przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art 6 ust 1 lit f RODO)
 • zgody udzielonej przez osobę fizyczną (art 6 ust 1 lit a RODO)
 • na żądanie osoby podającej swoje dane osobowe poprzez formularz rejestracji on-line (art 6 ust 1 lit b RODO)

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych, będą przetwarzane przez DS–PARTNERS przez czas niezbędny do zawarcia umowy na wykonanie usługi i rozpoczęcia współpracy, a dalej przez czas realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów. Okresy przetwarzania danych osobowych uzależnione są od podstawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • zgody – okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od dwóch czynników tj. wycofanie zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą lub zakończenia celu dla jakiego zostały pozyskane,
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od dwóch czynników tj. do momentu ustania istnienia wskazanego interesu prawnego lub wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
 • obowiązujących przepisów prawa – okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od terminów wskazanych w przepisach prawa.

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 10 lat.

Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych osobowych, przetwarzających jako administrator danych osobowych są: podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy), podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi techniczno-informatycznej na rzecz DS- PARTNERS, kancelarie prawne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu), upoważnieni pracownicy DS-PARTNERS, podmioty upoważnione z mocy prawa: organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • żądanie dostępu do danych osobowych
 • żądanie sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych lub ograniczania przetwarzania
 • żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych

W ramach praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje również prawo do:

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w ocenie osoby fizycznej przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Za realizację praw przysługującym osobom fizycznym w ramach ochrony danych osobowych DS–PARTNERS odpowiada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tlenoterapia@o2klinika.pl tel.: (52) 510 89 04.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Zmiana polityki prywatności: DS–PARTNERS zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszego dokumentu i w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa, zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także w przypadku stosowania jak najlepszych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych do zmiany polityki prywatności.