Szanowni Państwo,

DS-PARTNERS D.WIELOCH S.GŁODEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Pionierów 8, 85-886 Bydgoszcz, NIP: 5581862779, REGON: 360892198, KRS: 0000666566 jest w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 • Administratorem Państwa  danych osobowych jest DS-PARTNERS D.WIELOCH S.GŁODEK SPÓŁKA JAWNA, ul. Pionierów 8, 85-886 Bydgoszcz, NIP: 5581862779, REGON: 360892198, KRS: 0000666566
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: Monika Wieloch, adres do korespondencji: ul. Skorupki 98/lok.2, 85-156 Bydgoszcz, mail: tlenoterapia@o2klinika.pl, tel.: (52) 510 89 04

Informujemy, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • adresu e-mail,
 • numeru telefonu,
 • numeru PESEL,
 • danych dotyczących staniu zdrowia.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • identyfikacji potencjalnego klienta,
 • udzielenia informacji dotyczącej wykonywanych usług,
 • usprawnienia wzajemnej komunikacji,
 • wykonania świadczeń medycznych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych (art 6 ust 1 lit f RODO),
 • zgoda udzielona przez osobę fizyczną (art 6 ust 1 lit a RODO),
 • żądanie osoby podającej dane osobowe (art 6 ust 1 lit b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 (art 9 ust 2 lit h RODO),
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • inne przepisy prawa dotyczące świadczeń medycznych.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia danych osobowych (procesorzy)
 • podmioty świadczące usługi w zakresie techniczno- informatycznej na rzecz administratora
 • kancelarie prawne wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia danego celu
 • podmioty upoważnione z mocy prawa
 • upoważnieni pracownicy

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od podstawy ich przetwarzania:

 • zgody – okres przetwarzania uzależniony jest od dwóch czynników tj. wycofanie zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą lub zakończenia celu dla jakiego zostały pozyskane,
 • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od dwóch czynników tj. do momentu ustania istnienia wskazanego interesu prawnego lub wniesienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
 • obowiązujących przepisów prawa – okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od terminów wskazanych w przepisach prawa,
 • rodzaju świadczenia medycznego – okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od terminu wynikającego z przepisu prawa,
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 10 lat.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.